پروژه ۲۵ واحدی اداری تجاری رفاه تجهیز به سیستم داکت اسپلیت به ظرفیت ۸۵ تن تبرید برند گرین